លី ហួរ គ្រុប សូមស្វាគមន៍

លី  ហួរ  គ្រុប   តាមរយៈក្រុមហ៊ុនជាសមាជិករបស់ខ្លួន
ផ្តល់ជូនអតិថិជននូវសេវាកម្មឈានមុខគេជាច្រើនដែល
រួមមានសេវាកម្ម   ផ្តល់ប្រាក់កម្ចី,   ផ្ទេរប្រាក់,  ប្តូរប្រាក់,
ហាងបញ្ចាំ, ភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ, ការអភិវឌ្ឍលំនៅឋាន,
និង ធានារ៉ាប់រងទូទៅ។

 

Latest News

Videos