សារលិខិតរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ជាប្រទេសមួយសំបូរដោយធនធានធម្មជាតិ និងសម្បត្តិ
បេតិកភ័ណ្ឌជាតិយ៉ាងច្រើន។ អស់រយៈពេលជាងពីរទស្សវត្សចុងក្រោយនេះប្រទេសកម្ពុជាបានប្រែ
ក្លាយខ្លួនពីប្រទេសដែលមានវិបត្តិទៅជាប្រទេសដែលមានសន្តិភាព និងបង្តើតឱកាសវិនិយោគមាន
លក្ខណៈអនុគ្រោះដល់អ្នកវិនិយោគជាតិ    និងអន្តរជាតិដោយអនុវត្តគោលនយោបាយទីផ្សារសេរី
និងបើកចំហ។  ស្របជាមួយនឹងស្ថិរភាពនយោបាយនិងសន្តិសុខសង្គមសេដ្ឋកិច្ចជាតិបន្តកើនឡើង
ប្រមាណ៧ភាគរយក្នុងមួយឆ្នាំ នៅចុងទសវត្សរ៍នេះ ហើយត្រូវបានព្យាករប្រកបដោយសុទុដ្ឋិនិយម
ថានឹងបន្តកើនឡើងនៅឆ្នាំខាងមុខទៀត។
ដោយមានបរិយាកាសអំណោយផលល្អ   និងសក្តានុពលជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសក្រុមហ៊ុន លី ហួរ
គ្រុប  បានវិនិយោគពហុវិស័យរួមមានវិស័យអចលវត្ថុ    និងសំណង់    វិស័យហិរញ្ញវត្ថុវិស័យធានា
រ៉ាប់រង  និងវិស័យកសិ-ឧស្សាហកម្មបៃតងជាដើម។     ដំណើរការវិនិយោគ  និងអាជីវកម្មតាំងពីឆ្នាំ
១៩៨៦   មកដល់សព្វថ្ងៃក្រុមហ៊ុនទទូលបានភាពជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់    ដោយការអនុវត្តគោល
ការណ៍ សុចរិត  ភាពស្មោះត្រង់  តម្លាភាព និងការចាត់ទុកអតិថិជនទាំងអស់ជាដៃគូអាជីវកម្មរយៈ
ពេលវែងរបស់យើង។
ក្រុមហ៊ុន  លី  ហួរ  គ្រុប  ជាក្រុមហ៊ុនមានប្រវត្តិជោគជ័យក្នុងការវិនិយោគពហុវិស័យ និងមានយុទ្ធ
សាស្រ្តវិនិយោគរយៈពេលវែង ព្រមទាំងជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដែលមានភាពស្មោះត្រង់។
បច្ចុប្បន្ន    ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគពហុវិស័យដ៏រឹងមាំមួយនៅក្នុងទីផ្សារ
កម្ពុជា។       ផ្អែកលើបទពិសោធន៍ជោគជ័យកន្លងមក    និងការគាំទ្រជាបន្តបន្ទាប់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធ
ក្រុមហ៊ុននឹងពង្រីកអាជីវកម្មដែលមានស្រាប់ព្រមទាំងធ្វើការវិនិយោគបន្ថែមទៀតក្នុងឆ្នាំខាងមុខ។
យើងខ្ញុំបន្តបេសកកម្មផ្តល់សេវាកម្ម និងផលិតផលច្រើនប្រភេទជូនអតិថិជន  ព្រមទាំងបន្តធ្វើការ
ងារយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល         និងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីសម្រេចចក្ខុវិស័យរបស់យើង។
ជាចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយសូមស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីជាវិនិយោគិន
និងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីពិភាក្សាអំពីតម្រូវការវិនិយោគ                  និងសហប្រតិត្តិការធុរកិច្ចជាមួយ
ក្រុមហ៊ុនលី ហួរ គ្រុប ។

ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

 

ឧកញ៉ា លី ហួរ

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit