សមិទ្ធិផលគួរអោយកត់សំគាល់បំផុតសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៥ គឺមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ លីហួរ ភីអិលស៊ី
ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនិងទទួលបានពានរង្វាន់ពីអង្គការអន្ដរជាតិល្បីៗចំនួនពីរ
ដែលជាគ្រឹះស្ថានដែលល្អប្រសើរនៅក្នុងសកម្មភាពជំនួញរបស់ពួកគេដូចខាងក្រោម:

 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit