អំពី​ក្រុមហ៊ុន

លី ហួរ ផនសប ខូអិលធីឌី (លី ហួរ ហាងបញ្ចាំ ខូអិលធីឌី)ជាក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើអាជីវកម្មទទួលបញ្ចាំចលនទ្រព្យ
និងអចលនទ្រព្យគ្រប់ប្រភេទពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១០។ ឧកញ៉ា លី ហួរ ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សា
ភិបាលក្រុមហ៊ុន  លី  ហួរ  ផនសប  ​ខូអិលធីឌី  ត្រូវបានសមាគមអ្នកទទួលបញ្ចាំនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជ្រើសរើសជាប្រធានក្រុម
ប្រឹក្សាភិបាលចាប់តាំងពីថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤ រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន។
លី ហួរ ផនសប ខូអិលធីឌី បានបង្កើតផលិតផលបញ្ចាំពីរប្រភេទគឺកម្ចីរយៈពេលខ្លី(ចលនទ្រព្យ)និងកម្ចីរយៈពេលវែង(អចលនទ្រព្យ)
១. កម្ចីរយៈពេលខ្លី (ចលនទ្រព្យ) មានពីរប្រភេទគឺ ការបញ្ចាំឡាន និងការបញ្ចាំម៉ូតូ។
២. កម្ចីរយៈពេលវែង (អចលនទ្រព្យ) មានពីរប្រភេទគឺ ការបញ្ចាំដី និងការបញ្ចាំផ្ទះ។

ក្រុមហ៊ុនផ្តល់ជូនអតិថិជននូវសេវាកម្មពិសេសដូចជា៖

១.អត្រាការប្រាក់ទាប
២.នីតិវិធីនៃការដាក់បញ្ចាំមានលក្ខណៈងាយស្រួល
៣.សេវាកម្មរហ័ស និងជឿទុកចិត្ត
៤.រក្សាការសម្ងាត់ជូនអតិថិជន
៥.វិធីសាស្ត្រសងប្រាក់មានច្រើនប្រភេទ
៦.កន្លែងថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អតិថិជនមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់
៧.ថែទាំទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អតិថិជនជាប្រចាំ

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit