អំពីក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុន លី ហួរ ផេប្រ៉ូ ភីអិលស៊ី ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦  ដើម្បីដំណើរការ
ប្រតិបត្តិការជាភាគីទីបី    ដោយផ្តល់សេវាផ្ទេរប្រាក់    និងសេវាទូទាត់   និងប្រគល់ដោយធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសនៃកម្ពុជា
(FTB Bank) ។          ក្រុមហ៊ុន លី ហួរ ផេប្រ៉ូ ភីអិលស៊ី មានចក្ខុវិស័យជាយុទ្ធសាស្រ្តច្បាស់លាស់ក្នុងការផ្តល់សេវាផ្ទេរប្រាក់ និង
សេវាទូទាត់ប្រាក់  តាមរយៈការសហការភាពជាដៃគូយូរអង្វែងជាមួយភ្នាក់ងារ      និងយុទ្ធសាស្រ្តពង្រីកទៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍
ក្នុងពេលខាងមុខ ដោយប្រើបច្ចេកវិជ្ជាទំនើប និងស្តង់ដារ ដើម្បីធានាឱ្យបានទ្វេដងនូវសន្តិសុខ និងទំនុកចិត្ត។

ផលិតផល និងសេវាកម្ម

  • សេវាផ្ទេរប្រាក់ : អនុញ្ញាតឱ្យផ្ញើ និងទទួលជាមួយភ្នាក់ងារ លី ហួរ ក្នុង៣រូបិយប័ណ្ណ ដុល្លារ,ខ្មែរ(រៀល),ថៃ(បាត)។
  • ការទូទាត់ប្រាក់ លី ហួរ B2B: អនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើ ការបង់ប្រាក់បញ្ជីបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍ និងការប្រមូលប្រាក់។
  • កាតសមាជិក លី ហួរ: ជាមួយប័ណ្ណសមាជិកលីហួរអតិថិជនមានការបញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងច្រើនក្នុងការផ្ទេរប្រាក់។
  • លី ហួរ ទូទាត់ប្រាក់ៈ អនុញ្ញាតឱ្យទូទាត់ថ្លៃប្រើប្រាស់ ដូចជាអគ្គីសនី ទឹក និង អ៊ិនធឺណេត។
  • លី ហួរ បញ្ចូលទឹកប្រាក់ទូរស័ព្ទដៃ: អនុញ្ញាតឱ្យបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អ្នកពីគ្រប់ប្រព័ន្ធ
  • សេវាធនាគារ លី ហួរ: អនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារផ្ទាល់ខ្លួន។
  • លី ហួរ Merchant: បើកឱ្យអតិថិជនបង់វិក្កយបត្ររបស់ពួកគាត់នៅតាមហាងលក់ទំនិញផ្សេងៗ (Tap and Pay/Scan and Pay)។
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit