ក្រុមហ៊ុន លី ហួរ គ្រុប

តួនាទីឈ្មោះក្រុមហ៊ុនទីតាំងថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យផ្សេងៗ
មិនមានមិនមានមិនមានមិនមានមិនមាន

សូមចុចលើឈ្មោះក្រុមហ៊ុនជាសមាជិកខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកការងារ  

ចំណាំ៖ ប្រសិនបើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើរពាក្យសុំធ្វើការងារ តាមរយៈអាស័យដ្ឋានខាងក្រោម
អគារលេខ ៨៥-៨៨ មហាវិថី គីមអ៊ីលស៊ុង(២៨៩)
សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា
អ៊ីម៉ែល: info@lyhourgroup.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ:០២៣​ ៩៩៨ ៧៨៩

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit